معرفي فضايي و كالبدي شهر كنگ


وسعت شهر: 650 هکتار
مساحت محدوده بافت ارزشمند تاریخی : 195 هکتار
مساحت محدوده توسعه یافته شهر : 455 هکتار

 

معرفي بافت تاريخي بندرکنگ


این بافت تاریخی منسجم و یکپارچه با عناصر شاخصی مانند بادگیرهای قدیمی و کوچه های باریک و سایهانداز، که یادآور شهرهای سنتی ایرانی است، علاوه بر ارزش های فرهنگی که در سیمای کلی خود دارد و سرزندگی و شادابی که در آن دیده می شود، در برگیرنده دانه های معماری ارزشمندی ست که هر یک راوی
داستانی از تاریخ و سرگذشت این مرز و بوم است.

 

این بافت ارزشمند، دربرگیرنده بیش از 280 خانه تاریخی و 320 بادگیر سالم است. این موضوع در نوع خود نشان از بی نظیر بودن شرایط کالبدی این بافت تاریخی دارد که می‌تواند تصویری حقیقی از الگوی شهرسازی ایرانی و معماری خانه های نواحی جنوبی ایران ارائه نماید.